In 24/7Communication we care about the world around us - about our people, our clients and business partners as well as about our the environment. We feel responsible for contributing to ‘a better world’. However small it may be – we contribute responsible and conscious business and behaviors.
W 24/7Communication dbamy o świat wokół nas – dbamy o naszych ludzi, naszych klientów i partnerów biznesowych, a także o środowisko naturalne. Czujemy się odpowiedzialni za polepszanie świata i dlatego działamy świadomie i etycznie we wszystkich obszarach naszego biznesu.
Read below about the several initiatives that we as company and as team are conducting. To make the world a little better
Przeczytaj o kilku naszych inicjatywach, które my jako firma i zespół realizujemy, aby uczynić świat nieco lepszym.

Agata Wrońska

CSR Account Manager

agata.wronska@247.com.pl

+48 500 030 969

OUR CSR STRATEGY

NASZA STRATEGIA CSR

We are the company which exists in the conscious and responsible way consistently keeping our Values and Rules on all fields of our activity. We are developing ourself respecting needs of all our stakeholders – employees, clients, partners and natural environment in the same time.

Jesteśmy firmą, która funkcjonuje świadomie i odpowiedzialnie na wszystkich płaszczyznach swojej działalności, konsekwentnie przestrzegając naszych Wartości i Zasad. Rozwijamy się, dbając jednocześnie o harmonijny rozwój wszystkich naszych interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów i otaczającego nas środowiska.

OUR INITIATIVES

Nasze inicjatywy

PR START is our original educational program for students. During free workshops we acquaint participants with the basic issues of working in PR. Since 2012, three editions of the program have been completed, attended altogether by 60 people. This year we are going to launch a special edition of the project dedicated to NGO – we are planning special workshops to share our know-how about communication and business relations. More details soon.

PR START to program edukacyjny dla studentów. W ramach bezpłatnych zajęć warsztatowych zapoznajemy uczestników z podstawowymi zagadnieniami pracy w branży PR. Od 2012 r zrealizowaliśmy 3 edycje programu, w których udział wzięło 60 osób. W tym roku rusza specjalna edycja projektu skierowana do organizacji pozarządowych – chcemy podzielić się naszą wiedzą na temat komunikacji i relacji z biznesem. Szczegóły już wkrótce.

Our team has been supporting selected CSR initiatives for the last few years. In order to help people in need in a more complex manner, we have created Grant Program for volunteers. Within this initiative, our employees can apply for founds to support volunteer opportunities, local communities, children in need etc. Everyone in the Agency – employees as well as interns – can present their own projects and get financial support for its implementation.

Nasz team od lat wspiera wybrane inicjatywy społeczne. Aby jeszcze pełniej móc pomagać najbardziej potrzebującym, stworzyliśmy Program Grantowy, w ramach którego przyznajemy dotację na realizację woluntarystycznych projektów naszych pracowników skierowanych do społeczności lokalnych, dzieci w potrzebie itd. Każdy w Agencji – zarówno pracownik jak i stażysta – może zaprezentować swój własny projekt i uzyskać wsparcie finansowe na jego realizację.

We promote a healthy lifestyle, a life-work balance and principles of healthy competition. All these come together in the running program 24/7Challenge. It is a B2B initiative, which was attended by both - our employees and representatives of our clients. The culmination of the program was taking part in the Warsaw Half Marathon. So far, we have implemented 2 editions of the program and we are preparing to the next one.

Promujemy zdrowy styl życia, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz zasady zdrowej rywalizacji. Wszystkie one łączą się w uruchomionym programie 24/7Challenge. To inicjatywa B2B, w której udział wzięli zarówno nasi pracownicy jak i przedstawiciele klientów. Zwieńczeniem programu był udział w Półmaratonie Warszawskim. Dotychczas odbyły się dwie edycje programu i już przygotowujemy się do następnej.

Nasze zaangażowanie

Our engagement

NOBLE BOX PROJECT - for two years we actively join the initiative of the Association of SPRING and we complete our noble box for the families in need. Almost all employees join this annual project, therefore our packages reach impressive sizes :)

SZLACHETNA PACZKA – od 2 lat aktywnie przyłączamy się do inicjatywy Stowarzyszenia WIOSNA i kompletujemy szlachetną paczkę dla najbardziej potrzebujących rodzin. Do akcji włączają się niemal wszyscy pracownicy, dzięi czemu nasze paczki osiągają imponujące rozmiary :)

COMPANYS RUN - in line with the slogan "we love runing, we love challenge" we started this year in the Run Companies organized by the Foundation EVEREST. This year's race was dedicated to the four-year Natalka suffering from rare genetic syndrome of Prader-Willi. Our Relay covered more than 16 km and we treat it as a prelude to the further running for a good cause :)

BIEG FIRM – w myśl hasła „we love runing, we love challenge” wystartowaliśmy w tym roku w Biegu Firm organizowanym przez Fundacje EVEREST. Tegoroczny bieg dedykowany był czteroletniej Natalce z rzadkim zespołem genetycznym Pradera-Williego. Nasza sztafeta pokonała ponad 16 km i traktujemy to jako wstęp do dalszego biegania w słusznej sprawie :)