Żyjemy w gospodarce opartej na reputacji

Na współczesnych rynkach to, kim Państwo są jest ważniejsze od tego, co Państwo sprzedają.

Dobra reputacja przekłada się na zaufanie, które zapewnia wsparcie interesariuszy, tworząc realną wartość dla organizacji. Reputacja chroni firmę przed szkodami w czasie kryzysu i zwielokrotnia skuteczność wszelkich działań na rzecz marki i korporacji. Mówiąc wprost: jeżeli interesariuszom podoba się to, co słyszą i widzą na temat Państwa firmy, będą bardziej skłonni wspierać ją i jej produkty. Reputacja powinna być traktowana jak strategiczne aktywo, które należy kształtować i którym trzeba zarządzać tak, jak każdym innym elementem strategii biznesowej.

We are functioning in the Reputation Economy

Anno today we live in a Reputation Economy; a market place where who you are, matters more than what you sell.

A good reputation results in a trust that translates into stakeholders’ support, creating measurable value for an organization. Reputation protects the company from damage in times of crisis, and multiplies the effect of any corporate and brand. Simply initiative said: if stakeholders like what they hear and see about your company, they are more likely to support the company and its products. Reputation should be treated as a strategic asset that can be shaped and managed like other elements of the business strategy.

Wsparcie w codziennej pracy

Na proces budowania reputacji składa się zarówno kreowanie zachowań jak i sposobu komunikacji. Dlatego pomagamy organizacjom w interpretacji działań w obrębie ich otoczenia i we wdrażaniu usprawnień w tym zakresie.

 • Analiza Reputacji
 • Pozycjonowanie
 • Strategia komunikacji
 • Codziennie doradztwo
 • Warsztaty i szkolenia

Support in everyday work

The process of reputation building consists of creating behavior and the way of communication. That is why we are helping organization in interpretation of activities within their environment and in introducing improvements.

 • Reputation Analysis
 • Positioning
 • Communication strategy
 • Everyday consults
 • Workshops

Dlaczego reputacja ma znaczenie?

Reputacja Państwa organizacji jest sumą wszystkiego, co dostrzega jej otoczenie. To ekosystem interesariuszy firmy i ich poglądów oraz działań w stosunku do Państwa organizacji. Wybierając właściwych współpracowników i odpowiednie drogi dostępu, można pośrednio wzmocnić głosy wsparcia i rzecznictwo.

Zaangażowanie interesariuszy w komunikację z organizacją pozwala lepiej radzić sobie w złożonym środowisku łączącym ryzyko i możliwości.

Why reputation matters?

An organization’s reputation is the sum of everything that is perceived by those around. It is the company’s ecosystem of stakeholders and what they think and what they do in relation with your organization. By choosing the right third parties and the right entry points, you can indirectly facilitate a megaphone of support and advocacy.

Meaningful conversations and engagements with stakeholders help to navigate complex risk and opportunity environments.

Spójna komunikacja

Większość organizacji komunikuje swoją wizję marki poprzez szereg dodatkowych kanałów, np. strony internetowe, broszury, czasopisma i prezentacje dla klientów. Wiadomości te często są jednak przedstawiane w sposób niespójny, co osłabia ogólne wrażenie odnośnie przekazu. Możemy pomóc ujednolicić tę komunikację i wizerunek organizacji poprzez:

 • Opracowanie i aktualizowanie profilu wizualnego
 • Strony internetowe i media społecznościowe
 • Czasopisma i broszury
 • Sprawozdania roczne
 • Filmy i prezentacje

Consistent communication

Most organizations communicate its brand vision by many additional channels, i.e. websites, brochures, magazines and presentations for clients. This information is often presented in an inconsistent way, which weakens the impression of communication. We can help to unify this communication and the organization image by:

 • Developing and updating the visual profile
 • Websites and social media
 • Magazines and brochures
 • Annual reports
 • Films and presentations

Model RepTrak® śledzi 23 kluczowe wskaźniki wydajności działania, które są zgrupowane wokół siedmiu głównych wymiarów reputacji. Raporty RepTrak® zwracają uwagę na aspekty, które podpowiadają jak tworzyć strategię komunikacji niezbędną do budowania reputacji i jednoczesnego podniesienia rentowności firmy. Nasze doroczne raporty PolandRepTrak®, CountryRep® i CityRep® mają ogromne znaczenie dla różnych sektorów przedsiębiorstw, a także dla rządu w Polsce, poprzez możliwość najbardziej kompleksowego spojrzenia na reputację firm, miast i państw na świecie.

RepTrak® model follows 23 key performance indicators, which are grouped around seven main reputation dimensions. RepTrak® reports show the aspects, which suggest how to create the communication strategy necessary to build reputation and at the same time increase company profitability. Our annual reports PolandRepTrak®, CountryRep® and CityRep® are of high importance to different sectors and the Polish government, because of the possibility to see the reputation of companies, cities and countries around the world in a complex way.

24/7Communication jest wyłącznym polskim partnerem Reputation Institute, wiodącej światowej firmy konsultingowej działającej w obszarze mierzenia i zarządzania reputacją.

Dzięki współpracy z Reputation Institute mamy dostęp do szerokiej wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie pomiaru i zarządzania reputacją w 30 krajach i 24 najważniejszych branżach.

Połączenie szerokiej wiedzy Reputation Institute z doświadczeniem 24/7Communication w dziedzinie komunikacji korporacyjnej stworzyło światowej klasy, praktyczną platformę doradztwa w dziedzinie reputacji w Polsce.

RepTrak® jest zastrzeżonym narzędziem opracowanym przez Reputation Institute i wykorzystywanym przez 24/7Communication do mierzenia poziomu reputacji wśród zainteresowanych podmiotów, krajów i branż.

24/7Communication is the exclusive Polish affiliate of Reputation Institute, the world’s leading consulting firm in the measurement and management of reputation.

Through our partnership with Reputation Institute, we have access to a wealth of knowledge, insights, benchmarks and best practices in reputation management and measurement, spanning over 30 countries and 25 key industries.

Combining Reputation Institute’s knowledge with 24/7Communication’s experience on Polish corporate communication, has resulted in a world class, yet practical advisory on reputation in Poland.