Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Passionate people

Our team of more than 50 communication consultants comes from various educational backgrounds. They have different expertises, different interests and different lifestyles. They have two things in common though: their passion for communication and the drive to deliver outstanding results.

Meet the senior team:

Ludzie z pasją

Nasz zespół tworzy ponad 50 konsultantów komunikacji posiadających wykształcenie w wielu dziedzinach. Posiadają różne zainteresowania i prowadzą różny tryb życia. Jednak wszystkich łączą dwie cechy: pasja do komunikacji i pęd do znajdowania niesamowitych rozwiązań.

Poznaj zespół seniorski:

Dorota Zmarzlak
Chairman


The Managing Director, founder of the agency 24/7PR, IPRA member, LSPR lecturer (Management of the groups of stakeholders. Social responsibility of the Business), member of the Złote Spinacze jury, Board member of the Ronald McDonald Foundation. Almost 15-years long experience in communication. Vice President of the ZFPR Board, co-author of PR books, and also ZFPR code of ethics. Participated in the implementation of few hundred projects for the leading, Polish and foreign companies.

The 24/7PR company she established in 2002, transformed into one the leading Polish public relations agencies from a one-person business. Today, 24/7PR makes part of the international PROI network and is the ZFPR member. It is the first agency in Poland to have initiated a separate interactive unit and offers common digital relations product (building high commitment of consumers). Although Dorota is strongly customer needs oriented, her team is the priority – the agency is to grow by way of developing and enhancing multi-dimensionally the competencies of her employees.

tweethttps://twitter.com/DorotaZmarzlak


Dorota Zmarzlak
Chairman


Dyrektor Zarządzająca, założyciel agencji 24/7PR, członek IPRA, wykładowca LSPR (temat Zarządzanie grupami interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu), członek jury Złotych Spinaczy, członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w dziedzinie komunikacji. Pełniła funkcję wiceprezesa Rady ZFPR, jest współautorką książek o tematyce PR, jak również kodeksu etyki ZFPR. Realizowała i uczestniczyła w implementacji kilkuset projektów dla wiodących, polskich i zagranicznych firm.

Założona w 2002 roku przez nią firma 24/7PR, z jednoosobowej działalności gospodarczej, zmieniła się w jedną z wiodących polskich agencji public relations. Dzisiaj 24/7PR należy do międzynarodowej sieci PROI oraz jest członkiem ZFPR. Jest pierwszą w Polsce agencją, która zainicjowała powstanie oddzielnej komórki interaktywnej i oferuje wspólny produkt digital relations (budowanie wysokiego zaangażowania konsumentów). Chociaż Dorota jest silnie zorientowana na potrzeby klientów to priorytetem w jej pracy jest jej zespół – agencja ma się rozwijać poprzez rozwój i wielowymiarowe podnoszenie kompetencji jej pracowników.

tweethttps://twitter.com/DorotaZmarzlak


Agata Zeman-Zając
Operations Director

phone (+48) 502 414 484

Agata is a graduate of the University of Lodz, College d’Europe and Brand Strategy School (SSM) with Advertising Agencies Association (SAR). Prior to joining the agency, she worked for European Commission and European Parliament in Brussels, Belgium, PR agencies in Paris, France and Singapore. In Poland she cooperated with TVN CNBC and the Ministry of Sport and Tourism. She is an experienced consultant who integrates off & on line media & live engagement communication. She leads crisis management, media relations projects as well as implements new solutions for project management and tools for improving the effectiveness of PR activities.

Agata Zeman-Zając
Operations Director

phone (+48) 502 414 484

Agata jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, College d’ Europe oraz Szkoły Strategii Marki przy Stowarzyszeniu Agencji Reklamowych. Wcześniej związana z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim w Brukseli, gdzie pełniła funkcję Communication Officer. Współpracowała również z agencjami PR w Paryżu oraz Singapurze. Przez krótki czas związana z redakcją TVN CNBC oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jest doświadczonym konsultantem z szeroką wiedzą dot. komunikacji zintegrowanej off & on – line & live engagement. Prowadzi również projekty z zakresu zarządzania kryzysowego, media relations, wdrażania nowych rozwiązań zarządzania projektami oraz doskonalenia narzędzi badań efektywności działań PR.
Dirk Aarts Managing Partner phone (+48) 508 154 500

Bachelor in Communication from Heerlen Hogeschool, Netherlands. At present doing his Masters of Corporate Communications at the Erasmus University, Rotterdam School of Management. Long and proven track record in brand management, marketing communications and public relations. Broad and international view on business and corporate communications.

Between 1994 and 2003 Dirk worked as marketeer for PepsiCo Restaurants and Palm Breweries. As Marketing Director he came to Poland in 1999, leading one of Poland’s largest beer breweries. In 2003 Dirk joined 24/7PR as partner, co-managing the agency. 24/7PR has grown to one of top-5 leading PR agencies in Poland, and it’s a part of PROI, the largest global network for independent PR agencies. Dirk has been working on corporate communications strategies for, among others, McDonald’s, Microsoft, Wedel, Eltel, Tebodin, P&G, Wizz Air, Mattel and Tesco.

Dirk Aarts Managing Partner phone (+48) 508 154 500

Uzyskał tytuł licencjata w Heerlen Hogeschool, Holandia. Obecnie stara się o tytuł magistra komunikacji korporacyjnej na Uniwersytecie Erazma, Rotterdam School of Management. Posiada długie i udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu marką, w komunikacji marketingowej i Public Relations. Ma szerokie, międzynarodowe spojrzenie na biznes i komunikację korporacyjną.

Od 1994 do 2003 Dirk pracował jako marketingowiec dla sieci restauracji PepsiCo i koncernu piwowarskiego Palm Breweries. Przyjechał do Polski w 1999 roku, kierując, jako Dyrektor Marketingu, jednym z największych polskich browarów. W 2003 roku Dirk dołączył do 24/7PR jako partner i współzarządzający agencją. 24/7PR urosła do rangi jednej z 5 najlepszych agencji PR w Polsce, obecnie jest częścią PROI – największej globalnej sieci niezależnych agencji PR. Dirk opracowuje strategie komunikacji dla takich firm jak: McDonald, Microsoft, Wedel, Eltel, Tebodin, P&G, Wizz Air, Mattel i Tesco.

Marcin Dąbrowski Senior Account Manager phone (+48) 501 571 319 Marcin is A graduate of Management and Marketing at the Warsaw School of Economics. His masters’ thesis was devoted to „Advertising in the world of norms and attitudes”. He has a very solid and broad PR knowledge, built up over his 12 years career in communication. Areas of specialization include media relations, corporate PR and internal communication. Rewards&recognitions: Złoty Spinacz, Fundacja Ronalda McDonalda „NO to cancer in children”, Magellan Award for „McDonald’s 20th anniversary in Poland”, Effie for „McDonald’s Player Escort”.

Outside work he is interested in: music (rock, jazz) and music biographies, photography, traveling, documentaries, pre-war Warsaw, John Fitzgerald Kennedy’s career.

Marcin Dąbrowski Senior Account Manager phone (+48) 501 571 319 Marcin jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i marketing. Pracę magisterską poświęcił psychologii i socjologii reklamy: „Reklama w świecie norm i postaw”. Ma duże doświadczenie z zakresu PR zdobyte w trakcie swojej ponad 12 letniej kariery zawodowej. Realizuje projekty z zakresu PR korporacyjnego, produktowego, wewnętrznego i kryzysowego. Organizuje również eventy, programy CSR oraz wspiera PR-owo działalność charytatywną. Nagrody: Złoty Spinacz, Fundacja Ronalda McDonalda „NIE nowotworom u dzieci”, Magellan Award for „McDonald’s 20th anniversary in Poland”, Effie for „McDonald’s Player Escort”.

Zainteresowania: muzyka (rock, jazz) i biografie muzyczne, fotografowanie, przedwojenna Warszawa, kariera Johna Fitzgeralda Kennedy’ego.


Przemysław Fura
Digital and Innovation Director

phone (+48) 530 224 456

Przemysław starts to work in digital advertising in 1996 when he started 3rd Interactive Agency in Poland. From that time he constatntly collects digital, ATL, BTL and 360 communication experience. Over 15 years of working in digital advertising industry allows him to combine expertise in areas like strategy, digital communication, innovation, project management. He graduated from the Cracow University of Economics (now the University of Economics) at the Department of Marketing and Management. He gained experience in international networks agencies like TBWA, Lowe and Partners, Cheil Worldwide as well as in polish agencies like Magellan Studio and Next Generation Interactive. He worked on integrated communication strategy for brands such as Samsung, Nokia, WSiP, Shell Europe, Iveco Europe, Tchibo, Audi Ireland. Przemysław took part in numerous award-winning projects (Złote Orły award, Effie and Ireland Digital Media Award).

Przemysław Fura
Digital and Innovation Director

phone (+48) 530 224 456

Przemysław współtworzy reklamę internetową od roku 1996 kiedy to założył trzecią w Polsce agencję interaktywną. Od tego czasu rozszerza kompetencje w zakresie komunikacji digital, 360, BTL, ATL. Ponad 15 lat doświadczenia w branży reklamowej pozwala mu na swobodne poruszanie się w takich obszarach jak: strategia, komunikacja digital, innowacje, project management. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na wydziale Marketingu i Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych sieciach agencji TBWA , Lowe and Partners, Cheil Worldwide oraz w polskich Magellan i Next Generation Interactive. Pracował nad komunikacją zintegrowana dla takich marek jak Samsung, Nokia, WSiP, Shell Europe, Iveco Europe, Tchibo, agency.com – Ireland, Audi Ireland itd. Brał udział w nagradzanych projektach na konkursach reklamy Złote Orły, Effie oraz Ireland Digital Media Awards.

Anna Jarosławska
HR & Organization Manager

phone (+48) 530 228 895

Ania is a graduate of Warsaw School of Economics and CEMS Master’s in Management international program. Among the wide scope of management expertize she’d chosen HR Management as her field of specialization. She had gained broad experience in development and implementation of HR systems while working as a Senior Consultant in HRM partners S.A.

Right now she is supporting our operations by holistic management of HR processes and organizational issues.

Anna Jarosławska
HR & Organization Manager

phone (+48) 530 228 895

Ania jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz międzynarodowego programu CEMS Master’s in Management. Spośród szerokiego obszaru zarządzania wybrała specjalizację w zakresie zarządzania personelem organizacji. Bogate doświadczenie praktyczne w zakresie budowy i wdrażania systemów wspierających firmy w zarządzaniu pracownikami zdobyła w HRM partners S.A.

Obecnie wspiera naszą działalność poprzez kompleksową realizację procesów HR oraz nadzorowanie zagadnień organizacyjnych.