Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037818, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest Pani Alicja Sytek dostępna pod adresem e-mail: alicja.sytek@cpit.org.pl.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia- na podstawie art 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych stanowi zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest ochrona interesu majątkowego Administratora Danych Osobowych.
 4. Obowiązek lub dobrowolność podania Twoich danych:
  • podanie Twoich danych jest warunkiem realizacji przez nas naszego uzasadnionego interesu.
 5. Możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Twoich danych osobowych sądom, służbom i innym organom publicznym, a także podmiotom trzecim.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane takim odbiorcom danych osobowych, jak np. firmy ochroniarskie.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • maksymalnie do 1 miesiąca, chyba, że nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator Danych Osobowych poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przejdź do strony głównej